کسب رتبه برتر توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران در سال 1392